Bi Quan Là Tính Khí – Lạc Quan Là Ý Chí

“Sự lạc quan có được thông qua một quá trình nỗ lực lý luận để chuyển đổi và chuyển hóa bi quan, tức là quá trình đấu tranh chống lại bản năng – đó...