Sống Là Học – Nhiều Người Chỉ Làm Mà Không Học

Khi bạn tìm kiếm, cơ hội sẽ xuất hiện. Khi bạn gõ cửa, sẽ có cánh cửa mở ra. Khi bạn chịu học, minh sư sẽ xuất hiện. Thật ra cuộc sống này đơn...