Lệnh Undo Send Của Google – 5 Giây Để Cản Ngăn Một Thảm Họa

“khi bạn nổi giận, hãy đếm đến 10 trước khi nói” Trong cuộc sống, chúng ta từng nhiều lần đưa ra những quyết định mà sau đó thấy hối hận ngay lập tức. Ví...