Học Thuộc Lòng và Học Vẹt – Sự Nhầm Lẫn Tai Hại Về Phương Pháp Học